Επιμέλεια ανηλίκου μετά το διαζύγιο

Επιμέλεια του Ανηλίκου Παιδιού

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ

Οι γονείς μετά το διαζύγιο μπορούν να ρυθμίσουν την επιμέλεια του ανήλικου παιδιού τους χωρίς απόφαση Δικαστηρίου. Μπορούν να αποφασίσουν είτε την από κοινού άσκησης της επιμέλειας είτε την ανάθεση αυτής σε έναν από τους δύο. Στη δεύτερη περίπτωση μπορούν επιπλέον με ιδιαίτερη συμφωνία να ρυθμίσουν ζητήματα που αφορούν την κατοικία του παιδιού και την επικοινωνία του με τον άλλο γονέα με τον οποίο δεν συνοικεί. Η συμφωνία αυτή συνάπτεται με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας και ισχύει για δύο έτη.

Πότε αποφασίζει το Δικαστήριο την επιμέλεια του ανηλίκου;

Την γονική μέριμνα και την επιμέλεια του παιδιού ρυθμίζει το Δικαστήριο μόνο όταν οι γονείς δεν συμφωνούν. Πριν όμως την προσφυγή στο Δικαστήριο είναι υποχρεωτική η προσφυγή σε διαμεσολάβηση, εκτός εάν πρόκειται για περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας. Το Δικαστήριο θα αποφασίσει την αφαίρεση της γονικής μέριμνας ή της επιμέλειας από τον έναν γονέα εάν έχουμε κακή άσκηση αυτής. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας έχουμε όταν ο πατέρας ή η μητέρα παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει το λειτούργημά τους για την επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή αν το ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό λόγω άλλων αδυναμιών. Η επιμέλεια ανήλικου περιλαμβάνει ιδίως την ανατροφή, την επίβλεψη, τη μόρφωση και την εκπαίδευση του, καθώς και τον προσδιορισμό του τόπου της διαμονής του.

 

Ποιες είναι οι περιπτώσεις κακής άσκησης της επιμέλειας;

Η διάταξη του άρθρου 1532 ΑΚ αναφέρει ορισμένες ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις κακής άσκησης της γονικής μέριμνας. Η απαρίθμηση αυτή είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Το Δικαστήριο, λοιπόν, αφαιρεί την γονική μέριμνα, όταν προκύπτει:

α. υπαίτια μη συμμόρφωση σε αποφάσεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο και την επιμέλεια του,

β. διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα  και η πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων με το τέκνο,

γ. παράβαση των όρων επικοινωνίας του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 

δ. κακή άσκηση και  υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 

ε. αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλει τη διατροφή,

στ. καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

 

Τί μπορεί να αποφασίσει το Δικαστήριο;

Το δικαστήριο, στις περιπτώσεις αυτές, μπορεί να αφαιρέσει από τον υπαίτιο γονέα την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επιμέλεια του ανήλικου παιδιού, ολικά ή μερικά.

Μπορεί, έπειτα, να την αναθέσει αποκλειστικά στον άλλο γονέα.

Μπορεί να διατάξει γενικώς κάθε πρόσφορο μέτρο προς διασφάλιση του συμφέροντος του παιδιού.

Αν συντρέχουν στο πρόσωπο και των δύο γονέων οι παραπάνω περιπτώσεις κακής άσκησης γονικής μέριμνας, το δικαστήριο μπορεί να αναθέσει την πραγματική φροντίδα του τέκνου ή ακόμα και την επιμέλειά του ολικά ή μερικά σε τρίτο πρόσωπο ή και να διορίσει επίτροπο.

 

Αναλαμβάνουμε θέματα επιμέλειας με λεπτό χειρισμό και κυρίως διάθεση σεβασμού και προστασίας των συμφερόντων των ανήλικων τέκνων. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο δικηγορικό μας γραφείο στο τηλέφωνο 2311 245176 και επισκεφθείτε την σελίδα μας στο facebook, http://www.facebook.com/synigoria

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top