ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 

Η παρούσα ιστοσελίδα σέβεται απόλυτα την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και έχει εναρμονισθεί πλήρως με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016/ΕΕ και με τον Ν. 4624/2019, σχετικά με τα εθνικά μέτρα εφαρμογής του. 

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αφορά τον τρόπο που ο πάροχος της παρούσας συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών και χρηστών της.

 

1. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα:

Ο όρος “προσωπικά δεδομένα” αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.α., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητα του υποκειμένου των δεδομένων αυτών.

Ο χρήστης όταν επισκέπτεται τον παρόντα ιστότοπο και όταν επιθυμεί να κάνει χρήση των υπηρεσιών που παρέχει αναγνωρίζει ότι είναι απαραίτητο να παρέχει ορισμένες πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα Προσωπικά Δεδομένα του, οι οποίες θα τύχουν επεξεργασίας. Ο πάροχος της παρούσας ιστοσελίδας δε θα ζητήσει ποτέ από τον χρήστη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και ειδικές κατηγορίες δεδομένων, όπως αυτές εξειδικεύονται από την Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία και συγκεκριμένα δεδομένα που αφορούν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση καθώς και γενετικά, βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αφορούν την υγεία ή τη σεξουαλική ταυτότητα του υποκειμένου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.

Ο χρήστης εγγυάται και φέρει την ευθύνη για την ακρίβεια, αλήθεια, εγκυρότητα, γνησιότητα, συνάφεια και προσφορότητα των προσωπικών δεδομένων που γνωστοποιεί στον πάροχο μέσω της παρούσας.  Τα δεδομένα που παρέχει ο χρήστης παραμένουν απολύτως απόρρητα και πλήρως προστατευμένα.

 

2. Τι είναι η επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων:

Ως επεξεργασία νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

 

3. Ποια δεδομένα συλλέγει η παρούσα ιστοσελίδα και για ποιούς σκοπούς:

Για την πραγματοποίηση επικοινωνίας μέσω της φόρμας επικοινωνίας τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται είναι τα κάτωθι:

Ονοματεπώνυμο

– Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

 

4. Για ποιο λόγο συλλέγονται Προσωπικά Δεδομένα:

Η συλλογή και η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων έχει σαν σκοπό τον έλεγχο, την βελτίωση και την προσαρμογή σε προτιμήσεις και επιλογές σχετικά με  το αίτημα που απευθύνει ο χρήστης στον πάροχο της παρούσας.. Ο χρήστης έχει δικαίωμα να έχει, σε οποιαδήποτε στιγμή, πρόσβαση στο αρχείο και να απαιτεί διόρθωση ή διαγραφή όσων δεδομένων τον αφορούν. H συλλογή και η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τους κάτωθι σκοπούς:

– Διαχείριση του ιστοτόπου και της επιχείρησης μας

– Προσωποποιημένη διαμόρφωση του ιστοτόπου για εσάς

– Ενεργοποίηση της χρήσης των διαθέσιμων υπηρεσιών σας στον ιστότοπο μας

– Αποστολή ειδοποιήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τα αιτήματά σας

– Διατήρηση της ασφάλειας του ιστοτόπου και πρόληψη κατά οποιασδήποτε απάτης

 

5. Νομιμοποιητική βάση επεξεργασίας των Δεδομένων των Υποκειμένων:

Η συλλογή των προσωπικών δεδομένων γίνεται μόνο εφόσον υπάρχει νόμιμος λόγος για την επεξεργασία τους.

Σε κάθε περίπτωση η επεξεργασία θα στηρίζεται σε μία από τις κάτωθι νομιμοποιητικές βάσεις:

(α) στη συναίνεση του χρήστη, όπου θα παρέχεται η δυνατότητα σε αυτόν πριν από οποιαδήποτε χρήση του παρόντος ιστοτόπου να συνεχίσει στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, προκειμένου να προβεί στη χρήση που επιθυμεί.

(β) στο έννομο συμφέρον του παρόχου της παρούσας,

(γ) εν γένει στη μεταξύ παρόχου – χρήστη τυχόν υπάρχουσα συμβατική σχέση.

(δ) στις τυχόν υποχρεώσεις της επιχείρησης που πηγάζουν από τον νόμο

 

6. Αποδέκτες των Δεδομένων:

Πρόσβαση στα δεδομένα των χρηστών έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό του παρόχου, το οποίο έχει δεσμευθεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας και έχει αναλάβει να συμμορφώνεται πλήρως με το νομικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων και τον Γενικό Κανονισμό 679/2016/ΕΕ, καθώς και τον εφαρμοστικό αυτού εθνικό νόμο 4624/2019.

Τα δεδομένα των χρηστών δε διαβιβάζονται σε τρίτους.

Τα δεδομένα δεν αποστέλλονται εκτός της Ε.Ε., καθώς αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας μόνο εντός Ελλάδας.

 

7. Χρόνος Επεξεργασίας και διατήρησης των δεδομένων:

Τα δεδομένα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο προκειμένου να εκπληρωθεί ο σκοπός για τον οποίον συλλέχθηκαν, εκτός αν απαιτείται παράταση του εν λόγω χρόνου σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως σε περίπτωση νομικών αξιώσεων ή έννομων υποχρεώσεων του παρόχου έναντι τρίτων με αυτόν προσώπων (χρηστών/επισκεπτών/τρίτων προσώπων).

 

8. Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων:

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των Προσωπικών Δεδομένων των χρηστών, ο πάροχος του παρόντος έχει λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, γνωστοποίηση, απώλεια ή τυχαία/ αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Ασφάλεια SSL: Ο πάροχος έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες, με πρωτόκολλο SSL, με κρυπτογράφηση 128-bit (την πιο ισχυρή σήμερα). Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά.

 

9. Δικαιώματα του υποκειμένου από την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων του:

Ο χρήστης/ επισκέπτης της παρούσας ιστοσελίδας έχει στη διάθεση του όλα τα δικαιώματα που του παρέχει ο Κανονισμός 679/2016/ΕΕ σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Ειδικότερα, τα δικαιώματα του χρήστη/επισκέπτη είναι τα κάτωθι:

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα Προσωπικά σας Δεδομένα.

Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματά σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας.

Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα δεδομένα σας μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής διεύθυνσης).

Έχετε δικαίωμα διαγραφής / δικαίωμα στη λήθη.

Μπορείτε να ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας.

Έχετε δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα δεδομένα που έχετε παράσχει ή να ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

Μπορείτε να ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεών σας ως προς την επεξεργασία.

Έχετε δικαίωμα εναντίωσης και ανάκλησης συγκατάθεσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματός σας. Εάν έχετε δηλώσει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ.

 

10. Πολιτική Cookies:

Όπως οι περισσότερες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο έτσι και η παρούσα χρησιμοποιεί cookies, προκειμένου να αναγνωρίζεται ο χρήστης και να του προσφέρονται εξατομικευμένες πληροφορίες. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο κάθε χρήστη/ επισκέπτη. Ο χρήστης της ιστοσελίδας μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο, ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης τους σε καμία περίπτωση. Ο παρόν ιστότοπος σεβόμενος τη σφαίρα της προσωπικής ελευθερίας και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών είναι πλήρως συμμορφωμένος με το υπάρχον ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των cookies και ιδίως με τον Νόμο 3471/2006 και την υπ’ αριθμ. 1/2020 Σύσταση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων («Συμμόρφωση υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων με την ειδική νομοθεσία για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες»).

Στην περίπτωση που δεν επιθυμείτε τη συλλογή πληροφοριών μέσω των cookies, έχετε την δυνατότητα μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος πλοήγησης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιείτε να επιλέξετε την διαγραφή των ήδη υπαρχόντων cookies, την αποδοχή ή την απόρριψη κάθε συγκεκριμένου cookie ή την αυτόματη απόρριψη όλων των μελλοντικών cookies στον υπολογιστή σας με αναπόφευκτη ωστόσο συνέπεια να καταστεί δυσχερέστερη ή ακόμη κι αδύνατη η χρήση ορισμένων λειτουργιών της παρούσας ιστοσελίδας.

 

11. Ποιό είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των δεδομένων των υποκειμένων:

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

 

 

Back to top