Η συνεργασία είναι η δύναμη μας Ειδίκευση σε κάθε πτυχή του δικαίου Αποτελεσματικότητα - Ποιότητα - Ταχύτητα

Δίκαιο Αλλοδαπών & Μετανάστευσης.

Το Δικηγορικό γραφείο «ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ» εξειδικεύεται στο Δίκαιο Καταστάσεως Αλλοδαπών. Αναλαμβάνει υποθέσεις τόσο Μεταναστευτικού Δικαίου, όσο και Προσφυγικού Δικαίου παρέχοντας υψηλού επιπέδου νομικές υπηρεσίες σε αλλοδαπούς πολίτες.

Ειδικότερα αναλαμβάνουμε:

– έκδοση – ανανέωση όλων των κατηγοριών αδειών διαμονής αλλοδαπών όπως αυτές προβλέπονται στο Ν. 4251/2014 (συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών, κατάθεση της σχετικής αίτησης, παρακολούθηση της υπόθεσης και κατάθεση συμπληρωματικών εγγράφων αν απαιτηθεί, παραλαβή της απόφασης, άσκηση ενδίκων μέσων σε περίπτωση απορριπτικών αποφάσεων)

– πολιτογράφηση και κτήση της ελληνικής ιθαγένειας

– προστασία κατά της διοικητικής απέλασης (αντιρρήσεις κατά κράτησης, ενδικοφανής προσφυγή κατά απόφασης απέλασης, αίτηση ακύρωσης και αναστολής, διαγραφή από τον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών και το σύστημα SHENGEN S.I.S)

– παροχή νομικής συνδρομής/υποστήριξης/εκπροσώπησης σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ασύλου (πρόσβαση στην Υπηρεσία Ασύλου, κατάθεση της αίτησης διεθνούς προστασίας, προετοιμασία για τη διαδικασία της συνέντευξης, υποβολή υπομνήματος προς υποστήριξη της αίτησης ασύλου, παρακολούθηση της υπόθεσης, άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων σε περίπτωση απορριπτικών αποφάσεων, αίτηση οικογενειακής επανένωσης βάσει του Κανονισμού Δουβλίνου ΙΙΙ κ.ά)

Επίσης, το γραφείο μας αναλαμβάνει την διενέργεια επίσημων μεταφράσεων πάσης φύσεως εγγράφων από την αγγλική, γαλλική, γερμανική, ρωσική και αραβική γλώσσα στην ελληνική και αντίστροφα. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε την επικύρωση ελληνικών δημοσίων εγγράφων (πάσης φύσεως) με την σφραγίδα της Χάγης (Apostille).

Ελάτε σε επαφή μαζί μας     

Back to top