ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ- ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μετά τη διμερή συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Μπαγκλαντές, πολίτες Μπαγκλαντές, που διαμένουν στη χώρα και δεν έχουν κάποια άδεια διαμονής, έχουν δικαίωμα σε προσωρινή άδεια διαμονής για εργασία. Συγκεκριμένα, σε πολίτες της Λαϊκής Δημοκρατίας του Μπαγκλαντές, οι οποίοι διέμεναν στην Ελλάδα πριν την 9η Φεβρουαρίου 2022 και συνεχίζουν να διαμένουν στην ελληνική επικράτεια, χορηγείται προσωρινή άδεια διαμονής για εργασία με διάρκεια ισχύος πέντε (5) έτη, η οποία παρέχει δικαίωμα προσωρινής διαμονής και εργασίας για περίοδο εννέα (9) μηνών ανά περίοδο δώδεκα (12) μηνών, σύμφωνα με το άρθρο 18 Α του ν. 4251/2014 (Α΄80), ανεξαρτήτως του κλάδου οικονομικής δραστηριότητας και του τύπου της σύμβασης. 

Με την άδεια αυτή οι πολίτες του Μπαγκλαντές θα έχουν πρόσβαση σε εποχική εργασία (είτε στην αγροτική οικονομία είτε σε άλλους κλάδους). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτηση για τη συγκεκριμένη άδεια έως τις 10 Ιουλίου 2023.Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου: Η άδεια αυτή έχει προσωρινό χαρακτήρα και συγκεκριμένα ισχύει για 5 χρόνια από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης. Οι κάτοχοι της άδειας υποχρεούνται να επιστρέφουν τουλάχιστον 3 μήνες τον χρόνο στο Μπαγκλαντές (άρα να μένουν και να εργάζονται στην Ελλάδα το πολύ 9 μήνες ανά χρονιά). Όταν περάσουν τα 5 χρόνια και λήξει η άδεια οι κάτοχοί της δεν έχουν δικαίωμα ανανέωσης ούτε δικαίωμα να καταθέσουν για άλλη άδεια διαμονής και υποχρεούνται να αποχωρήσουν από τη χώρα.

 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

Δικαιολογητικά χορήγησης προσωρινής άδειας διαμονής σε πολίτες Μπαγκλαντές που διαμένουν στην Ελλάδα πριν την 9η Φεβρουαρίου 2022

α) έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο, όπως προσδιορίζεται από το εθνικό δίκαιο της Λαϊκής Δημοκρατίας του Μπαγκλαντές και είναι αποδεκτό από το εθνικό δίκαιο της Ελληνικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4251/2014 (Α΄80), η περίοδος ισχύος του οποίου θα καλύπτει περίοδο τουλάχιστον δύο ετών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του ν. 4251/2014, 

β) υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (www.gov.gr), με την οποία δεσμεύεται να απασχολήσει τον αιτούντα, εφόσον ο τελευταίος λάβει την προσωρινή άδεια διαμονής για εργασία, σύμφωνα με το άρθρο 1 .

Η υπεύθυνη δήλωση περιλαμβάνει και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του υποψήφιου εργοδότη. Πρότυπο του κειμένου της δήλωσης περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της κυα και θα πρέπει να περιλαμβάνει το ακόλουθο κείμενο: «Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι ως εργοδότης (με αριθμό φορολογικού μητρώου xxx – xxx – xxx) στον τομέα οικονομικής δραστηριότητας … … … … … … … … (αγροτική οικονομία ή άλλη) προτίθεμαι να προσλάβω τον υπήκοο / τους υπηκόους της Λαϊκής Δημοκρατίας του Μπαγκλαντές …. … … … … … … … … … … … , εφόσον αυτός υποβάλει / αυτοί υποβάλλουν αίτημα για την χορήγηση άδειας διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Μνημονίου Κατανόησης Ελλάδος Μπαγκλαντές για την Μετανάστευση και την Κινητικότητα (Ν. ν. 4959/2022)»,

γ) παράβολο ύψους εβδομήντα πέντε (75) ευρώ για τη συνολική περίοδο ισχύος της άδειας διαμονής, το οποίο καταβάλλεται και δεν επιστρέφεται ανεξαρτήτως της κατάληξης του αιτήματος (Κωδικός ηλεκτρονικού παραβόλου taxis net: 2148),

δ) τέλος κόστους εκτύπωσης άδειας διαμονής με τη μορφή αυτοτελούς εγγράφου, ύψους δεκαέξι (16) ευρώ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το τέλος των δεκαέξι (16) ευρώ (Κωδικός ηλεκτρονικού παραβόλου taxis net: 2119) υποβάλλεται από τον αιτούντα, πολίτη τρίτης χώρας κατά τη διαδικασία υποβολής των απαιτούμενων βιομετρικών δεδομένων, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο ν. 4018/2011 κα

ε) αποδεικτικά έγγραφα, από τα οποία να προκύπτει διαμονή στη χώρα πριν την 9η Φεβρουαρίου 2022, όπως αυτά ενδεικτικά περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ της ως άνω κυα. Σημειώνεται ότι ο αιτών θα πρέπει να μεταφορτώσει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου τουλάχιστον ένα (1) έγγραφο, το οποίο να αποδεικνύει ότι ο αιτών ευρίσκεται στην Ελλάδα πριν από την 9η Φεβρουαρίου 2022 και ως εκ τούτου υπάγεται στις διατάξεις του Μνημονίου Κατανόησης. Το έγγραφο αυτό, το οποίο συνιστά τη νομιμοποιητική βάση υπαγωγής του αιτούντος στις διατάξεις της Συμφωνίας θα πρέπει να ελέγχεται από τις υπηρεσίες σας ως προ τη γνησιότητά του, αλλά και τον χρόνο έκδοσής του. 

Επιπλέον, η αρμόδια Προξενική Αρχή της Λαϊκής Δημοκρατίας του Μπαγκλαντές στην Ελλάδα συντάσσει κατάλογο των πολιτών της Λαϊκής Δημοκρατίας του Μπαγκλαντές που διαμένουν στη Ελλάδα και έχουν ταξιδιωτικό έγγραφο σε ισχύ, ο οποίος επικαιροποιείται περιοδικά. Τα στοιχεία των πολιτών, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον οικείο κατάλογο, μεταφορτώνονται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ Μετανάστευση και, παράλληλα, αποστέλλονται μέσω υπηρεσιακής οδού, στις αρμόδιες Αρχές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ώστε να διενεργούνται οι απαιτούμενοι έλεγχοι κατά την εξέταση των αιτήσεων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Δικηγορικό μας Γραφείο στο 2311 245176

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top